Zákonník práce v komentároch a vzoroch (ročné predplatné)

Trávit čas knihou Zákonník práce v komentároch a vzoroch (ročné predplatné)! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Zákonník práce v komentároch a vzoroch (ročné predplatné) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Zákonník práce v komentároch a vzoroch (ročné predplatné) Image
Ročné predplatné garantovaných informácií.CD ROM je aktuálnym zdrojom informácií z oblasti pracovného práva. Komplexne, prakticky a zrozumiteľne spracúva pracovno-právnu problematiku Zákonníka práce. Vďaka CD ROMu už nebudete mať problém s pracovno – právnymi písomnosťami.Obsahuje prehľadne usporiadané vzory najčastejšie používaných zmlúv, právnych podaní a formulárov a tiež praktické komentáre a odporúčania k problematike Zákonníka práce.1. časť – Komentáre k tematickým oblastiam Zákonníka práceA. Pracovno-právna legislatíva -aktuálne informácie1. Aktuálny stav pracovnoprávnej legislatívy2. Zákonník práce – aktuálny stav3. Pramene pracovného práva v SR 4. Európske a medzinárodné pracovné právo5. Pôsobnosť Zákonníka práce6. Právne vzťahy s cudzím prvkomB. Prijímanie nových zamestnancov1. Právne otázky zamestnanosti *Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov* Aktívne opatrenia na trhu práce a zamestnávateľ** Uchádzač o zamestnanie, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie, občan so zdravotným postihnutím, samostatne zárobkovo činná osoba** Sprostredkovanie zamestnania ** Informačné a poradenské služby ** Vzdelávanie a príprava pre trh práce ** Zoznam príspevkov a právny nárok na príspevky*** Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť*** Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie *** Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie*** Príspevok na podporu udržiavania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami*** Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku*** Príspevok na podporu a rozvoj regionálnej a miestnej zamestnanosti*** Príspevok na podporu udržania pracovných miest*** Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe *** Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj*** Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby*** Príspevok na dochádzku do práce*** Príspevok na presťahovanie za prácou*** Príspevok na dopravu do zamestnania*** Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta*** Prechodné ustanovenia k zmenám zákona o službách zamestnanosti účinných od 1.5.2013** Projekty a programy* Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím** Povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím ** Chránená dielňa a chránené pracovisko ** Príspevky poskytované v súvislosti so zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím*** Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska *** Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní*** Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatne zárobkovú činnosť*** Príspevok na činnosť pracovného asistenta *** Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov *** Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska* Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov) * Nelegálne zamestnávanie2. Predzmluvné vzťahy * Konanie v mene zamestnávateľa** Zamestnávateľ ako právnická osoba*** Problematika vzťahu pracovného pomeru a výkonu funkcie štatutárneho orgánu ** Zamestnávateľ ako fyzická osoba * Povinnosti a postup zamestnávateľa pred prijatím do zamestnania * Zákaz diskriminácie** Súdna ochrana 3. Založenie a vznik pracovného pomeru* Pracovná zmluva** Subjekty ** Forma ** Obsahové náležitosti pracovnej zmluvy*** Deň nástupu do práce *** Druh práce *** Miesto výkonu práce *** Mzdové podmienky *** Výplatné termíny *** Pracovný čas *** Výmera dovolenky *** Výpovedné doby *** Skúšobná doba *** Dohoda o peňažnej náhrade * Trvanie pracovného pomeru** Pracovný pomer na neurčitý čas ** Pracovný pomer na určitú dobu * Súbežné pracovné pomery** Pracovné pomery s tým istým zamestnávateľom ** Pracovné pomery s rôznymi zamestnávateľmi*** Dojednanie viacerých pracovných pomerov súčasne *** Dojednanie ďalšieho pracovného pomeru * Pracovný pomer na kratší pracovný čas** Pracovný pomer s rozsahom pracovného času menej ako 15 hodín týždenne ** Pracovný pomer s rozsahom pracovného času 15 a viac hodín týždenne * Domácka práca a telepráca 4. Pracovná disciplína* Základné povinnosti zamestnanca** Povinnosti vedúcich pracovníkov* Sankcie za porušenie pracovnej disciplíny** Opatrenia v oblasti odmeňovania zamestnanca ** Krátenie dovolenky ** Skončenie pracovného pomeru ** Sankcie voči zamestnancovi v skúšobnej dobe ** Dočasné prerušenie výkonu práce ** Pokutovanie zamestnancov ** Iné sankcie * Pracovný poriadok C. Zmena pracovného pomeru 1. Organizačné zmeny* Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov** Smrť zamestnávateľa ** Predaj podniku a prenájom podniku alebo jeho časti ** Zrušenie zamestnávateľa s právnym nástupníctvom 2. Preradenie zamestnanca3. Pracovná cesta a cestovné náhrady4. Dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi* Všeobecná charakteristika * Právne vzťahy medzi zamestnancom a dočasne prideľujúcim zamestnávateľom * Právne vzťahy medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom ** Uzatvorenie pracovnej zmluvy medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom* Právne vzťahy medzi dočasne prideľujúcim a užívateľským zamestnávateľom * Právna úprava poskytovania cestovných náhrad * Zodpovednosť za škodu D. Pracovné podmienky1. Odmeňovanie za prácu * Mzda * Minimálna mzda * Minimálne mzdové nároky * Minimálne mzdové nároky zdravotných sestier* Splatnosť mzdy * Zrážky zo mzdy * Zložky mzdy** Základná zložka mzdy ** Ďalšie zložky mzdy*** Mzda za prácu nadčas *** Mzda za prácu vo sviatok *** Mzda za prácu v noci *** Sťažené podmienky ** Fakultatívne zložky mzdy ** Naturálna mzda * Platobná neschopnosť zamestnávateľa** Osobitné ustanovenia o uspokojovaní nárokov zamestnanca pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa so sídlom, adresou organizačnej zložky alebo s pobytom aj na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore ** Konkurz* Priemerná mzda * Osobitné ustanovenia súvisiace s prechodom na novú menu Euro * Mzdové podmienky po skončení účinnosti kolektívnej zmluvy* Normovanie práce* Priemerná mzda v hospodárstve SR2. Právna úprava pracovného času* Dĺžka pracovného času** Maximálny týždenný pracovný čas ** Ustanovený týždenný pracovný čas ** Kratší pracovný čas * Rozvrhnutie pracovného času** Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času ** Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času ** Individuálna úprava pracovného času ** Pružný pracovný čas*** Formy pružného pracovného času *** Pružný pracovný čas a práca nadčas *** Zavedenie a uplatňovanie pružného pracovného času * Doby odpočinku** Prestávky v práci ** Nepretržitý denný odpočinok ** Dni pracovného pokoja*** Nepretržitý odpočinok v týždni *** Sviatky * Práca nadčas a nočná práca** Práca nadčas ** Nočná práca * Pracovná pohotovosť 3. Dovolenka na zotavenie* Druhy dovolenky** Dovolenka za kalendárny rok (dĺžka dovolenky, podmienky vzniku nároku na dovolenku) ** Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok (dĺžka dovolenky, podmienky vzniku nároku na dovolenku) ** Dovolenka za odpracované dni (dĺžka dovolenky, podmienky vzniku nároku na dovolenku) ** Dodatková dovolenka (dĺžka dovolenky, podmienky vzniku nároku na dovolenku) * Krátenie dovolenky * Čerpanie dovolenky * Peňažné náhrady za dovolenku * Prerušenie dovolenky 4. Prekážky v práci a náhrada mzdy* Pojem a druhy prekážok v práci** Prekážky v práci na strane zamestnanca*** Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu**** Výkon verejných funkcií **** Výkon občianskych povinností **** Iné úkony vo všeobecnom záujme *** Pracovná neschopnosť zamestnanca v komentári a príkladoch*** Formulár hlásenia úrazu na účely nemocenského*** Formulár potvrdenia zamestnávateľa zamestnancovi na účely uplatnenia nemocenskej dávky*** Absencia v práci – neospravedlnená neprítomnosť*** Prekážky z dôvodu plnenia brannej povinnosti a plnenia úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách *** Prekážky z dôvodu zvyšovania kvalifikácie *** Dôležité osobné prekážky v práci**** Dôležité osobné prekážky v práci, pri ktorých je zamestnanec hmotne zabezpečený z prostriedkov nemocenského poistenia **** Dôležité osobné prekážky v práci, pri ktorých má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy *** Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci na strane zamestnanca *** Príklady k aplikácii § 141 Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci na strane zamestnanca** Prekážky v práci na strane zamestnávateľa*** Prostoje *** Prekážky v práci spôsobené nepriaznivými poveternostnými vplyvmi *** Iné prekážky na strane zamestnávateľa ** Právna úprava prekážok v práci v niektorých osobitných prípadoch*** Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase *** Prekážky v práci a domácka práca (a telepráca) 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * Pojem a funkcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci * Právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci * Práva a povinnosti zúčastnených subjektov** Povinnosti zamestnávateľa*** Všeobecné povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci *** Povinnosti pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia *** Povinnosti oboznamovať a informovať zamestnancov *** Povinnosti v súvislosti s rekondičnými pobytmi *** Povinnosti v oblasti kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci *** Povinnosti zabezpečiť inštitucionálne predpoklady plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. *** Povinnosti v rámci spolupráce zamestnávateľa so zamestnancami ** Práva a povinnosti zamestnancov ** Ďalšie povinné subjekty • Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe• Všeobecné zásady prevencie• Všeobecné povinnosti zamestnávateľa• Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození život alebo zdravia• Kontrolná činnosť• Práva a povinnosti zamestnancov• Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a postupov• Pracovný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária• Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť• Komisia BOZP• Preventívne a ochranné služby* Bezpečnostnotechnická služba* Pracovná zdravotná služba** Výchova a vzdelávanie** Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov** Zoznam činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov* Dozor a kontrola nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci** Inšpekcia práce ** Kontrola nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 6. Podniková sociálna politika * Starostlivosť o pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov** Starostlivosť o primerané pracovné podmienky*** Teplo a chlad *** Fyzická, psychická pracovná a senzorická záťaž pri práci *** Osvetlenie** Starostlivosť o vzhľad a úpravu pracovísk*** Vnútorné pracovisko *** Komunikácie *** Verejné pracovisko** Starostlivosť o zariadenia na osobnú hygienu*** Šatne a uzamykateľné skrinky *** Sprchy a umývadlá *** Záchody a umývadlá* Starostlivosť o stravovanie * Starostlivosť o vzdelávanie** Zaškolenie a zaučenie ** Rekvalifikácia ** Prehlbovanie kvalifikácie ** Zvyšovanie kvalifikácie*** Zvyšovanie kvalifikácie bez poskytovania pracovného voľna *** Zvyšovanie kvalifikácie s poskytovaním pracovného voľna *** Zvyšovanie kvalifikácie s poskytovaním pracovného voľna so študijnými úľavami 7. Osobitné pracovné podmienky niektorých skupín zamestnancov* Zamestnanci so zdravotným postihnutím * Ženy * Tehotné ženy ** Materská dovolenka*** Materská dovolenka pri starostlivosti o nebiologické dieťa**** Predsvojiteľská starostlivosť **** Náhradná osobná starostlivosť **** Predpestúnska starostlivosť **** Pestúnska starostlivosť **** Poručníctvo ** Rodičovská dovolenka * Matky do konca deviateho mesiaca po pôrode * Dojčiace ženy * Ženy starajúce sa o dieťa mladšie ako 3 roky * Osamelé ženy starajúce sa o dieťa mladšie ako 3 roky * Ženy starajúce sa o dieťa mladšie ako 15 rokov * Osamelé ženy starajúce sa o dieťa mladšie ako 15 rokov * Mladiství zamestnanci E. Náhrada škody 1. Prevencia škôd2. Predpoklady zodpovednosti za škodu* Pracovnoprávny vzťah * Protiprávny úkon alebo škodná událost * Škoda * Príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom (škodnou udalosťou) a škodou * Súvislosť medzi škodou a plnením pracovných úloh * Zavinenie 3. Zodpovednosť zamestnanca za škodu* Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny** Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu ** Zodpovednosť za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody * Zodpovednosť zamestnanca s prezumpciou viny** Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať ** Zodpovednosť za stratu zverených predmetov*** Predpoklady zodpovednosti za stratu zverených predmetov *** Zbavenie sa zodpovednosti za stratu zverených predmetov ** Spoločná zodpovednosť zamestnancov za schodok ** Inventarizácia hodnôt zverených na vyúčtovanie ** Zbavenie zodpovednosti za schodok * Rozsah náhrady škody ** Náhrada škody pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu ** Náhrada škody pri zodpovednosti za nesplnenie povinnosti na odvrátenie škody ** Náhrada škody pri zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať ** Náhrada škody pri zodpovednosti za stratu zverených predmetov ** Uplatnenie náhrady škody 4. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu* Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu * Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu** Zodpovednosť za škodu na odložených veciach ** Zodpovednosť pri odvracaní škody ** Zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania*** Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz *** Zodpovednosť zamestnávateľa za chorobu z povolania *** Zbavenie sa zodpovednosti (liberácia zamestnávateľa) pri pracovnom úraze a chorobe z povolania * Náhrada škody** Náhrada škody pri všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu ** Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na odložených veciach ** Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnávateľa pri odvracaní škody ** Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania ** Krádež na pracovisku F. Skončenie pracovného pomeru1. Dohoda o skončení pracovného pomeru* Obsah dohody * Forma dohody 2. Výpoveď z pracovného pomeru* Podmienky platnosti výpovede zo strany zamestnávateľa** Písomná forma a doručenie ** Prerokovanie so zástupcami zamestnancov (príp. ich súhlas) ** Výpovedné dôvody*** Výpovedný dôvod § 63 ods. 1 písm. a) *** Výpovedný dôvod § 63 ods. 1 písm. b) *** Výpovedný dôvod § 63 ods. 1 písm. c) *** Výpovedný dôvod § 63 ods. 1 písm. d) *** Výpovedný dôvod § 63 ods. 1 písm. e) ** Podmienka ponuky inej vhodnej práce ** Súhlas úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ** Zákaz výpovede * Výpoveď daná zamestnancom * Výpoveď z pracovného pomeru na kratší pracovný čas 3. Okamžité skončenie pracovného pomeru* Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa * Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 4. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe5. Skončenie pracovného pomeru na základe právnej udalosti (smrť zamestnanca, plynutie času ) * Smrť zamestnanca * Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu 6. Skončenie pracovného pomeru na základe úradného rozhodnutia7. Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní8. Odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru9. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru* Lehota na uplatnenie neplatného skončenia pracovného pomeru * Spory o neplatné skončenie pracovného pomeru * Jednotlivé nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru** Nároky zamestnávateľa z neplatného skončenia pracovného pomeru ** Nároky zamestnanca z neplatného skončenia pracovného pomeru* Smrť zamestnanca počas konania o neplatnosť skončenia pracovného pomeru * Porovnanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru s určovacou žalobou podľa §80 10. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru11. Hromadné prepúšťanieG. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru1. Dohoda o vykonaní práce * Vymedzená pracovná úloha * Dohodnutá odmena * Doba, v ktorej sa má úloha vykonať * Predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenej úlohy * Spôsoby skončenia dohody** Splnenie úlohy ** Dohoda ** Odstúpenie ** Smrť 2. Dohoda o pracovnej činnosti * Dohodnutá práca * Dohodnutá odmena * Dohodnutý rozsah pracovného času * Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára * Spôsoby skončenia dohody o pracovnej činnosti** Dohoda ** Výpoveď ** Okamžité skončenie 3. Dohoda o brigádnickej práci študentov* Dohodnutá práca * Dohodnutá odmena * Dohodnutý rozsah pracovného času * Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára * Spôsoby skončenia dohody H. Kolektívne pracovné právo1. Participácia zamestnancov * Prerokovanie * Spolurozhodovanie * Poskytovanie informácii * Kontrolná činnosť 2. Právna úprava postavenia odborových organizácii v Slovenskej republike3. Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník* Vzťah medzi odborovým orgánom a zamestnaneckou radou a dôverníkom 4. Kolektívne zmluvy * Zmluvné strany * Obsah kolektívnej zmluvy a jej záväznosť * Účinnosť kolektívnej zmluvy * Extenzia kolektívnych zmlúv** Úvod ** Návrh na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ** Procesný postup Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 5. Kolektívne vyjednávanie6. Kolektívne spory * Spor o uzatvorenie kolektívnej zmluvy * Konanie pred sprostredkovateľom * Konanie pre rozhodcom * Spor o plnenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy * Zoznam sprostredkovateľov a rozhodcov * Odmeňovanie rozhodcov a sprostredkovateľov * Právna úprava štrajku a výluky** Štrajk*** Podmienky vyhlásenia štrajku *** Právne prostriedky ochrany zamestnávateľa ** Výluka 7. Charakteristika práva na nadnárodné prerokovanie 8. Osobitné formy sociálneho dialógu I. Ďalšie druhy pracovných vzťahov 1.Výkon práce vo verejnom záujme a odmeňovanie práce vykonávanej vo verejnom záujme J. Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov1. Kontrola2. Pokuty K. Problémy z praxe* Štatutárny orgán, spoločník ako zamestnanec* Zamestnávanie zamestnanca, ktorý je evidovaný na ÚPSVaR* Stravovanie zamestnanca počas výpovednej doby* Najčastejšie kladené otázky k Zákonníku práce účinnému od 1.9.2011 L. Judikatúra Najvyššieho súdu SR• Judikatúra Najvyššieho súdu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 2012• Judikatúra Najvyššieho súdu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 2011• Judikatúra Najvyššieho súdu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 2010• Judikatúra Najvyššieho súdu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 2009 M. Problémy z praxe* Štatutárny orgán, spoločník ako zamestnanec* Zamestnávanie zamestnanca, ktorý je evidovaný na ÚPSVaR* Stravovanie zamestnanca počas výpovednej doby N. Judikatúra Súdneho dvora EÚ v oblasti pracovného práva 2012ČASŤ II.FORMULÁREA. Aktuálne informácieB. Prijímanie nových zamestnancov• Osobný dotazník • Pracovná zmluva • Vstupný formulár zamestnanca • Potvrdenie o oboznámení zamestnanca • Informácia zamestnávateľa • Pracovná zmluva na určitú dobu • Pracovná zmluva na kratší pracovný čas • Pracovná zmluva - domácka práca • Vymenovanie zamestnanca • Manažérska zmluva C. Zmena pracovného pomeru • Pracovná zmluva s agentúrou dočasného zamestnávania • Dohoda o dočasnom pridelení medzi zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom • Dohoda o zmene pracovných podmienok • Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca • Dohoda o dočasnom pridelení medzi zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom • Príkaz zamestnávateľa na vyslanie na pracovnú cestu • Súhlas zamestnanca s vyslaním na pracovnú cestu • Písomná informácia o prevode podniku D. Pracovné podmienky • Pracovný poriadok • Mzdový poriadok • Poverenie zodpovednej osoby nad ochranou osobných údajov • Dohoda o vykonaní práce • Dohoda o pracovnej činnosti • Dohoda o brigádnickej práci študentov • Dohoda o zvýšení kvalifikácie • Dohoda o práci nadčas • Dohoda o poskytnutí pracovného voľna za prácu nadčas • Dohoda o pracovnej pohotovosti • Určenie čerpania dovolenky • Žiadosť o čerpanie dovolenky E. Náhrada škody• Dohoda o hmotnej zodpovednosti • Potvrdenie o prevzatí zverených predmetov • Dohoda o zrážkach zo mzdy F. Skončenie pracovného pomeru• Dohoda o skončení pracovného pomeru • Výpoveď zamestnávateľa • Výpoveď zamestnanca • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa • Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca • Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe • Prerokovanie výpovede • Pracovný posudok • Potvrdenie o zamestnaní (Zápočtový list) • Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával • Oznámenie zamestnávateľa, aby zamestnanec naďalej vykonával prácu • Žaloba o neplatnosť skončenia pracovného pomeru • Výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce G. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru H. Kolektívne pracovné právo • Kolektívna zmluva J. Lexikón a úplne znenia zákonov 1.Lexikón najčastejšie používaných pojmov v pracovnom práveČasť IIIRiadenie ľudských zdrojovA. Získavanie a výber pracovníkov• Pohovory * Druhy pohovorov* Organizácia pohovorov* Priebeh pohovoru* Metódy pohovorov* Najčastejšie otázky pri pohovoroch* Výhody a nevýhody pohovorov* Najčastejšie chyby pri pohovoroch• Efektívna práca s otázkami• Pravidlá úspešnej reči tela B Prijatie a zamestnávanie pracovníkov• Vedúci pracovníci * Základné personálne činnosti vedúcich pracovníkov * Zapracovanie a zaškolenie nového zamestnanca ** Ciele zapracovania nového zamestnanca ** Výhody zapracovania nových ľudí ** Metódy a možnosti zapracovania a zaškolenia zamestnanca ** Formulár pre zapracovanie/zaškolenie nového zamestnanca *** Vzory, zmluvy, formuláre **** Formulár pre spracovanie/zaškolenie nového zamestnanca• Adaptácia a stabilizácia zamestnancov * Adaptácia a stabilizácia – štýl vedenia ** Príklady *** Adaptácia a stabilizácia – štýl vedenia *** Manipulácia v riadení a vedení ľudí * Práca s informáciami v personálnom riadení ** Metódy zhromažďovania informácií ** Informačné systémy ** Práca s informáciami ** Ochrana informácií C Premiestňovanie zamestnancov•Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene * Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene * Zníženie počtu pracovných miest – účinnosť zmeny za 3 mesiace * Zníženie počtu pracovných miest – účinnosť zmeny nasledujúci deň * Zamestnanec, ktorému bola daná výpoveď z pracovného pomeru z dôvodu organizačných zmien bol uznaný práceneschopným • Judikatúra * Z rozhodnutí súdov Slovenskej republiky * Z rozhodnutí súdov Českej republiky Časť IV Aktuálne informácieČasť V Daňový kalendárPočet garantovaných aktualizácii: 4Dodávané na CD nosiči.

AUTOR: Robert Schronk

VELIKOST SOUBORU: 1,38 MB

ISBN: 13378031

NÁZEV SOUBORU: Zákonník práce v komentároch a vzoroch (ročné predplatné).pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ...

„Rozumiem," odpovedám, „potrebujem ťa," vravím mu v tom sne a odvádzam ho dolu, o poschodie nižšie do redakcie.A podľa toho, v akom období sa mi sen prisnil, tak šéfredaktor (Milan Šimečka, ktorý nastúpil do funkcie dva mesiace po Karolovej smrti, alebo Matúš Kostolný, ktorý bol šéfredaktorom do jesene 2014) prenecháva kanceláriu a svoju stoličku Karolovi.

Dôvera vykoná zúčtovanie za viac poistencov - Ekonomika SME

Igor Kršiak , s.r.o. 31.00 €31.00 € 02.03.2010 26.02.2010 HP-publikácia - Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch - p. Mgr. ŠugárováRAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35.32 €35.32 € 02.03.2010 25.02.2010 Školstvo-publikácia - Školské stravovanie v praxi - 2/2010 - p. Mgr. SchimíkováGAYA, s. r. o. 11.58 €11.58 € 02.03 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Dane a Účtovníctvo 3/2012.pdf

Správní řád - komentář.pdf

Po noci deň.pdf

Krkavčí súd.pdf

Obchodní korporace.pdf

Klinická biochemie.pdf

Záhada ukradeného náhrdelníku.pdf

Na čem si stojím.pdf

Cizinecké právo.pdf

Leninova vláda (1917-1924).pdf