Kontrola kvality na stavbách

Hledáte knihu Kontrola kvality na stavbách? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Martin Decký? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Kontrola kvality na stavbách Image
Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 4. diel – Cestné stavby a súvisiace inžinierske objekty je pokračovaním edície Stavebný manažment – Kontrola kvality na stavbách a nadväzuje na doteraz vydané 3 diely tejto série publikácií: 1. diel – Stavebné výrobky, 2. diel – Hrubá stavba a 3. diel – Dokončovacie práce a technické zariadenia budov.Cieľom publikácie je pomôcť riešiť kvalitu týchto náročných stavieb prostredníctvom kvalifikovane uplatňovanej odbornej kontroly na stavbách. Riadenie kvality stavby je komplexný proces. Odborníci, ktorí ho zabezpečujú, musia byť nielen dôkladne oboznámení so samotným systémom riadenia kvality, ale musia mať aj množstvo relevantných informácií, ktoré sú podmienkou jeho praktickej aplikácie. Získavanie takýchto informácií je zvyčajne veľmi prácne a časovo náročné.Autorský kolektív tejto publikácie – zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a Výskumného ústavu dopravného v Žiline pod vedením prof. Dr. Ing. Martina Deckého – práve s týmto cieľom zhromaždil množstvo podkladov a spracoval ich v prehľadnej forme tak, aby boli efektívnou pomôckou všetkým, ktorí sa podieľajú na riadení a zabezpečení kvality stavby vo fáze prípravy a najmä pri realizácii kvalitného stavebného diela. Používatelia knihy tak dostanú do rúk poznatky, aké žiadna iná publikácia vydaná na Slovensku neobsahuje, takže nebudú potrebovať pri zabezpečovaní kvality vykonávaných stavebných prác doplňujúce informácie z ďalších prameňov.Publikácia je rozdelená do štyroch kapitol:V prvej – úvodnej – kapitole je vymedzený predmet publikácie a vysvetlené základné pojmy súvisiace s témou. V druhej kapitole sú zosumarizované všetky požiadavky z aktuálne platných technických noriem (resp. iných relevantných záväzných legislatívnych predpisov) vzťahujúce sa na kvalitu prác, prebiehajúcichpriamo na stavbe, t. j. na kvalitatívne parametre realizovaných konštrukcií, prvkov, zariadení a pod. (geometrická presnosť, materiálové charakteristiky, detaily...). V tretej kapitole je súbor skúšobných metód a postupov používaných pri kontrole kvality pri realizácii cestných a vybraných inžinierskych stavieb spracovaný v súlade s aktuálne platnými technickými normami, ktoré kontroly a skúšky presne špecifikujú. Štvrtá kapitola obsahovať súbor kontrolných listov (checklistov), ktoré slúžia na praktickú detailnú kontrolu všetkých činností na stavbe, súvisiacich s prípravou a samotnou realizáciou konkrétnej časti konštrukcie alebo jej prvku, a môžu mať vplyv na jej kvalitu..Tieto kontrolné listy sú aj na CD, ktoré bude súčasťou knihy, odkiaľ si ich každý používateľ môže stiahnuť do svojho počítača, vyplniť a uložiť, resp. pracovať s nimi. Kontrolné listy prinášajú novú kvalitu do vzťahu dodávateľ a odberateľ, ale najmä oboch chránia pred možnými chybami, ktoré by mohli vyústiť do nekvality stavebného diela.Publikácia Kontrola kvality na stavbách je koncipovaná ako praktická príručka – pomôcka určená pracovníkom stavebných firiem, ktoré priamo konkrétne stavby realizujú a zodpovedajú za kvalitu vykonávaných stavebných prác. Zvlášť je určená manažérom útvarov kontroly kvality, stavbyvedúcim, majstrom, rovnako tiež technickým dozorom investora, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným odborníkom v oblasti kontroly kvality vo firmách. Publikácia má byť praktickou príručkou najmä pre malé a stredné stavebné firmy, ktoré nemajú vybudované oddelenia zaoberajúce sa riadením kvality, ale určite bude vítanou pomôckou pre odborníkov všeobecne, ako ajštudentov odborných škôl stavebného zamerania.

AUTOR: Martin Decký

VELIKOST SOUBORU: 2,75 MB

ISBN: 9788089228409

NÁZEV SOUBORU: Kontrola kvality na stavbách.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

Jak udržet kvalitu na stavbách i v době škrtů ...

Dozorová činnost na stavbách dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. a potřeb zákazníka je např.: Kontrola rozpočtů staveb, čerpání a prostavěnosti, termínů stavby, kontrola stavebního deníku, revizí, požadovaných zkoušek, organizace kontrolních dnů, spolupráce s autorským dozorem, projektantem, kontrola kvality ...

Knižní série Kontrola kvality na stavbách | Kupte na ...

Kontrola kvality na stavbách (3.diel) - Ivan Juríček, Danica Košičanová a kolektív . Publikácia Kontrola kvality na stavbách, 3. diel - Dokončovacie práce a technické zariadenia budov je pokračovaním edície Stavebný manažment - Kontrola kvality na stavbách a nadväzuje na doteraz vydané 2 diely tejto série publikácií: 1. diel - Stavebné výrobky a 2. diel ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Mirelka Pátračová rieši prípad Mafinového hlavolamu.pdf

Povinnost duchovního člověka.pdf

Svět bez křesťanství – co by bylo jinak?.pdf

Zita Kabátová: Vůně času....pdf

Jak být v životě šťastnější.pdf

Na mŕtvom bode.pdf

Lietadlá 2: Dusty zasahuje.pdf

Biblia v detských ručných prácach.pdf

Matematika pro 2. ročník 1. díl.pdf

Detská encyklopédia.pdf

Pomocník zo slovenského jazyka 9 pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.pdf

Programování v C++.pdf

Ave, Laura.pdf

Středoškolský zeměpis v přehledu.pdf

Očarujúca.pdf

Zodpovedné líderstvo.pdf

Mega omalovánka: Město.pdf

Povaha prostoru a času.pdf