Fachdeutsch Medizin

Trávit čas knihou Fachdeutsch Medizin! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Fachdeutsch Medizin a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Fachdeutsch Medizin Image
Koncepcia vysokoškolskej učebnice pre študentov medicíny Fachdeutsch Medizin - Ein Lehrbuch für zukünftige Ärzte vychádza z predpokladu, že študenti majú solídne jazykové znalosti z nemčiny na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Zámerom autoriek zodpovedá aj supervízia lekárov pôsobiacich v nemecky hovoriacich krajinách, čím prispieva k samozrejmej požiadavke interdisciplinárnej spolupráce. Táto spolupráca potvrdzuje, že najmä v stredoeurópskom priestore je nemčina popri angličtine jazykom s vysokou mierou uplatnenia.Didaktické spracovanie učebnice je zrkadlom požiadaviek kladených na medikov a tak má každá lekcia stabilnú stavbu a štruktúru: anatomicko-fyziologickú časť, klinickú časť a opakovanie. Jej neoddeliteľnou súčasťou sú preto názorné anatomické a klinické ilustrácie, ktoré sú pre študentov lekárskych fakúlt nevyhnutnou podporou pre pochopenie a fixáciu lekárskych termínov. Východiskové texty, ilustrácie a videá sú spracované a precvičované v cvičeniach, ktoré reflektujú ciele autoriek predstaviť odbornú lexiku medicíny a možnosti jej osvojenia prostredníctvom stratégií učenia – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písaný a hovorený prejav.Odborné autentické texty tvoria podstatnú zložku jednotlivých lekcií (vstupné, ťažiskové, doplnkové texty), ktoré nie sú príliš dlhé, čím umožňujú efektívnejšiu prácu na vyučovaní – porozumenie výpovede textu, určenie hlavnej myšlienky odsekov ako aj pochopenie syntaktických a sémantických štruktúr. Vzhľadom na klesajúcu úroveň jazykových znalostí u študentov považovali autorky za zmysluplné zaradiť pre túto cieľovú skupinu recipientov aj opakovanie niektorých základných gramatických javov. Naopak, v lekciách sú začlenené aj rozširujúce gramatické pravidlá, aby sa dosiahla určitá gramatická progresia.Žiadna odborná jazyková učebnica nemôže úplne vyčerpať okruhy a témy daného odboru. Toto dielo predstavuje vybrané okruhy primerané vedomostiam a dĺžke jazykovej výučby (2 semestre). V závere je priložený Kľúč k riešeniam vybraných cvičení, ktorý obsahuje najmä riešenia cvičení zameraných na gramatiku. Pri takzvaných otvorených úlohách sa riešenie neuvádza, aby sa podporila kreativita študentov. Prehľadnou pomôckou pri štúdiu je aj Nemecko-slovenský slovník.

AUTOR: Anna Barnau

VELIKOST SOUBORU: 8,97 MB

ISBN: 9788080634650

NÁZEV SOUBORU: Fachdeutsch Medizin.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

telc Deutsch B2-C1 Medizin Prüfung (Sprachenatelier)

Eine Fachsprache, auch Technolekt, ist die für ein bestimmtes Fachgebiet oder für eine bestimmte Branche geltende Sprache. Auch eine Sprache, „die sich vor allem durch Fachausdrücke von der Gemeinsprache unterscheidet", wird so genannt. Die Fachsprachen bilden mit der Gemeinsprache, den Mundarten und regionalen Varietäten die Gesamtsprache.. Die Fachsprachen bauen auf der Gemeinsprache ...

B2 C1 Medizin - Elefant Sprachschule - Intensive ...

Koncepcia vysokoškolskej učebnice pre študentov medicíny Fachdeutsch Medizin - Ein Lehrbuch für zukünftige Ärzte vychádza z predpokladu, že študenti majú solídne jazykové znalosti z nemčiny na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Zámerom autoriek zodpovedá aj supervízia lekárov pôsobiacich v nemecky hovoriacich krajinách, čím prispieva k ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Narcismus - vnitřní žalář.pdf

Králové vzduchu a jejich pokračovatelé.pdf

Přeměněný les.pdf

Svatý Tomáš Akvinský.pdf

Mortina.pdf

Jednáme italsky.pdf

Slovem svět.pdf

Trestní právo hmotné.pdf

V zajetí zimy.pdf

Tóny v trní.pdf

Planeta bláznů.pdf

John Carter na Marsu.pdf

Najkrajšie cyklovrcholy (2. diel).pdf

Orel mezi vlky.pdf

Promyšlené vraždy Agathy Christie.pdf

Imámova dcera.pdf

V jednej osobe.pdf