Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Diana Treščáková. Přečtěte si s námi knihu Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov na newdawn.it

Newdawn.it Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Image
Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových priestorov je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Tento predpis nepredstavuje nový právny predpis. Ide o právnu úpravu, ktorá existuje, či už s väčšími, alebo menšími zmenami, viac ako 20 rokov. Dlhodobá existencia právnej úpravy by mala znamenať, že došlo k odstráneniu všetkých sporných momentov a doladeniu všetkých právnych vzťahov v uvedenej oblasti, no v existujúcej právnej úprave možno stále nájsť tak sporné otázky, ako aj nedostatky, prípadne opomenutie riešenia niektorých vzťahov súvisiacich s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov. Publikácia má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata, poukázať na historické momenty a prípadne načrtnúť niektoré riešenia a úvahy do budúcnosti. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne najbežnejšie praktické a teoretické problémy, ktoré v danej oblasti sú. Publikácia je určená nielen advokátom, sudcom a celej právnickej obci vrátane kompetentných legislatívnych orgánov, ale aj správcom bytových domov, spoločenstvám vlastníkov a v neposlednom rade aj samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

AUTOR: Diana Treščáková

VELIKOST SOUBORU: 3,67 MB

ISBN: 9788081688584

NÁZEV SOUBORU: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

Zákon 182/1993 Z.z. - o vlastníctve bytov a nebytových ...

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - zmeny v oblasti správy bytových domov Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018) má za cieľ odstrániť komplikovanosť a obsolentnosť úpravy niektorých oblastí zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve ...

Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri ...

182/1993 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl.I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Predmet a rozsah úpravy § 1 (1) Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a […]

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Psáno ve hvězdách.pdf

Daně, účetnictví 1/2015.pdf

Skotsko – zapomenutá monarchie.pdf

Až do konca.pdf

Optimalizace daně.pdf

Dvadsaťtisíc míľ pod morom, Cesta okolo sveta za 80 dní, Tajomný ostrov.pdf

Databázové systémy a technológie.pdf

Slovensko: Historické mestá + DVD Banská Štiavnica - perla slovenských miest.pdf

Maľovanky - Vyfarbujem pirátov.pdf

Politická ekonomie mezinárodních vztahů.pdf

Červené kontrolky.pdf

Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi.pdf

Zběsilost v srdci.pdf

Dolomity (velký turistický průvodce).pdf

Tetování & Tetovaní.pdf

Vybrané slová (pracovný zošit pre 3. ročník).pdf

Zimní královna.pdf

Najkrajšie cyklovrcholy (2. diel).pdf