Ekonomika a řízení

Hledáte knihu Ekonomika a řízení? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Jaroslav Rektořík? Přečtěte si knihy online na našem webu newdawn.it

Newdawn.it Ekonomika a řízení Image
Kniha je určena zájemcům o problematiku ekonomiky a řízení těch odvětví národního hospodářství, která jsou z pohledu uspokojování potřeb občanů obvykle zařazována do veřejného sektoru. Je určena především pro pedagogy a studenty vysokých škol, pracovníkům veřejné správy na všech úrovních. Předpokládá základní znalosti vědních oborů veřejná ekonomika a veřejné finance, ze kterých jsou uvedeny jen nejnutnější informace s odkazem na odbornou literaturu, ve které jsou základy veřejné ekonomiky a veřejných financí dostatečně zpracovány.Danou provázaností uvedených vědních oborů je vymezen prostor pro informace, které se čtenáři dostanou prostřednictvím tohoto textu, předpokládaným studiem doporučených literárních pramenů a sledováním informací týkajících se problematiky odvětví veřejného sektoru z masmédií a z informačních zdrojů "správců" (ministerstev) jednotlivých odvětví v ČR a v zemích EU.Text je členěn do tří základních částí. V první z nich (kapitola 1) jsou uvedeny základní informace z teorie veřejného sektoru, které jsou modifikovány pro potřeby studia následujících kapitol a doplněny o nové poznatky pojednávaného vědního oboru.Druhá část (kapitola 2) představuje souhrn nejdůležitějších nástrojů potřebných pro řízení ekonomiky a plnění poslání všech do textu zařazených odvětví. Jde o veřejnou volbu, kontrolu ve veřejném sektoru, inovace a investice, zadávání veřejných zakázek, výběr veřejných projektů a krizové řízení ve veřejném sektoru včetně upozornění na jeho institucionální aspekty. Prostor není z výše uvedených důvodů věnován základnímu nástroji veřejné ekonomiky, a to veřejným financím, které jsou samostatným předmětem na většině ekonomických fakult. Rovněž nejsou pojednávány ty nástroje, které jsou zaměřeny na institucionální stránku procesů ve veřejném sektoru (příkladně marketing, lidské zdroje, management, rozpočetnictví, účetnictví, daně apod.), kterým je v dostatečném množství věnována samostatná odborná literatura.Třetí část (kapitoly 3-8) se věnuje rozboru problematiky ekonomiky a řízení jednotlivých odvětví, která jsou pro větší přehlednost seřazena do šesti bloků s vazbou na uspokojování finálních potřeb, tj. blok odvětví společenských potřeb, blok odvětví rozvoje člověka, blok odvětví poznání a informací, blok odvětví technické infrastruktury, blok odvětví privátních statků podporovaných z veřejných rozpočtů a šestý blok existenčních jistot.

AUTOR: Jaroslav Rektořík

VELIKOST SOUBORU: 5,97 MB

ISBN: 8086929293

NÁZEV SOUBORU: Ekonomika a řízení.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Jak Čechům ujel vlak. Komunistické poučky o řízení ...

Klíma_Ekonomika a řízení elektroenergetiky Ed2.pdf. 17 MB; 0. Přednášky podniková ekonomika A - zimní semetr (1).pdf. 2 MB; 0 . Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury, 2. část.pdf. 25 MB; 0. Ekonomika a řízení výroby.pdf ...

Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací ...

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 2. Finanční řízení podniku, vymezení obsahu . FIŘ má čtyři hlavní úkoly: opatřovat kapitál pro potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře; rozhodovat o alokaci (umístění) kapitálu, nakoupit aktiva, to je investovat kapitál do hmotného, nehmotného nebo finančního majetku ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Minimum práce – maximum úrody.pdf

Zlaté údolí.pdf

Francie 1:800 000.pdf

Hodnotenie kreditného rizika odberateľa.pdf

Úplné znenia 48/2011.pdf

Úplné Znění - 1374 Zdravotní služby.pdf

Trocha literární teorie.pdf

Čokoľvek ste neurobili....pdf

Dlouhá křivolaká cesta.pdf

Naruto 44: Učení mudrců.pdf

Lumír Dokoupil.pdf

Tajomné podzemie.pdf

Biblio Vampiro.pdf

Nizozemsko-český, česko-nizozemský šikovný slovník.pdf

Zlatý zub.pdf

Moja mačka.pdf

Dokresli a nalep - Super kniha domalovánek - více než 200 samolepek.pdf

Česko, Central Europe - tranzit 1:500 000 1: 1 500 000.pdf