Daň z príjmov zo závislej činnosti 2012

Daň z príjmov zo závislej činnosti 2012 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viera Valicová. Přečtěte si s námi knihu Daň z príjmov zo závislej činnosti 2012 na newdawn.it

Newdawn.it Daň z príjmov zo závislej činnosti 2012 Image
Knižka má paragrafové znenie s ustanoveniami platnými do 31. 12. 2011, v rámikoch zas tak, ako sú platné od 1. 1. 2012, čiže v jednej knižke nájdete znenia pre roky 2011 aj 2012, bohatý komentár, 219 príkladov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami autorky ako spolutvorkyne legislatívy a metodiky, úplné znenia usmernení MF SR od r. 2004 týkajúce sa dane z príjmov zo závislej činnosti, navyše najčastejšie otázky spolu s odpoveďami k tejto problematike, najnovšie platné tlačivá a plánovací kalendár na r. 2012.Autorkou 3. vydania je znova pani Viera Valicová. Kto pozná precíznosť a dlhoročnú prax autorky, ktorá je známa svojou bohatou lektorskou činnosťou po celom Slovensku, autorskou činnosťou pre renomované odborné časopisy, bude určite spokojný. Obsah knižky:Predmet úpravy (§ 1)daň z príjmov medzinárodná zmluvaZákladné pojmy (§ 2)príjmy peňažné a nepeňažnédaňovník s obmedzenou daňovou povinnosťoudaňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťouzdaniteľný príjem Predmet dane (§ 3)dary poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnostiocenenie nepeňažného príjmu podiely na zisku (tantiéma)Základ dane (§ 4)čiastkové základy danezásada časového priradenia príjmovpríjem vysporiadaný zrážkovou daňou a základ danePríjmy zo závislej činnosti(§ 5)príjmy plynúce z pracovnoprávneho vzťahupríjmy likvidátora, prokuristu, spoločníka, konateľapríjem ústavných činiteľovodmeny členov štatutárnych orgánovpríjmy z prostriedkov sociálneho fondupríjmy plynúce z minulého, súčasného alebo budúceho výkonu závislej činnostivrátené poistné a príspevkypríjmy, ktoré spočívajú v inej forme plneniaposkytnutie služobného vozidla na súkromné účelyhodnota zamestnaneckej opciecena alebo výhramedzinárodný prenájom pracovných sílpríjmy, ktoré nie sú predmetom dane nárokové cestovné náhradyosobné ochranné pracovné prostriedkysuma prijatá ako preddavokustanovená výška niektorých výdavkovhodnota rekondičných a rehabilitačných pobytov preventívna zdravotná starostlivosťpoužívanie vlastného náradiavýdavky poskytované v súvislosti s výkonom funkciepaušálna suma výdavkovpríjmy, ktoré sú oslobodené od danedoškoľovanie zamestnancovstrava poskytovaná na spotrebu na pracoviskuhodnota nealkoholických nápojovpoužitie rekreačného, zdravotníckeho a športového zariadeniapoistné a príspevky platené zamestnávateľomnáhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnostidaňové oslobodenie u nerezidentanáhrada za stratu na zárobkupodiel na zisku vyplatený zamestnancovisvedočnézáklad dane zo závislej činnosti výdavok – povinné poistné a príspevky Príjmy oslobodené od dane (§ 9)úrazové dávkynáhrada za stratu príjmudávka garančného poistenia plnenie v rámci aktívnej politiky trhu prácedávky výsluhového zabezpečeniavyznamenanie, darynáhrada za stratu na zárobkuúroky z omeškaniajednorazové mimoriadne odškodnenieštipendiáprijaté ceny a výhryhmotné zabezpečenie žiakovpríjmy osôb konajúcich v prospech Policajného zboruNezdaniteľné časti základu dane (§ 11)nezdaniteľná časť základu dane na daňovníkanezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka u dôchodcuSadzba dane (§ 15)sadzba dane z príjmov fyzických osôbZdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (§ 16)daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou a príjmy zo závislej činnosti Daňové priznanie (§ 32)povinnosť podať daňové priznanieZamestnanecká prémia (§ 32a)vznik nároku na zamestnaneckú prémiu1výpočet zamestnaneckej prémie1priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémieDaňový bonus (§ 33)nárok na daňový bonusvyživované dieťa žijúce v spoločnej domácnostištandardná dĺžka štúdiauplatnenie daňového bonusuosobná striedavá starostlivosť obidvoch rodičovVyberanie a platenie preddavkov na daň (§ 35)výber preddavkov na daňmoment výberuvčasnosť odvodu znižovanie preddavkov na daň o sumu daňového bonusuUplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,zamestnaneckej prémie a daňového bonusu (§ 36)uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníkauplatnenie daňového bonusuuplatnenie zamestnaneckej prémieSpôsob preukázania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus (§ 37)preukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manželapreukázanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u dôchodcupreukázanie nároku na priznanie daňového bonusu platnosť dokladovpreukázanie nároku na priznanie zamestnaneckej prémieRočné zúčtovanie (§ 38)základné podmienky na vykonanie ročného zúčtovaniažiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovaniavykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľomdodatočné uplatnenie daňového bonusudodatočné uplatnenie zaplateného poistného a príspevkovdodatočné uplatnenie NČ základu dane na daňovníka (dôchodca)dodatočné uplatnenie NČ základu dane na manželku/manžela uplatnenie nárokov zo strany pozostalých preplatok na daninedoplatok na dani Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (§ 39)vedenie mzdových listovvystavovanie dokladov o súhrnných údajochvystavenie doplneného dokladu o vykonaní ročného zúčtovaniavystavenie potvrdenia o zaplatení danepredkladanie prehľadu a hláseniaZodpovednosť zamestnávateľa (§ 40)zamestnávateľ zrazil preddavky na daň vyššiezamestnávateľ vyplatil daňový bonus v nižšej sumezamestnávateľ nesprávne zrazil daň a preddavky na daňzamestnávateľ vyplatil vyššiu sumu daňového bonusu nesprávne zdanenie zavinené zamestnancomnesprávne priznaný daňový bonus zavinením zamestnanca zamestnávateľ nemôže zrážať nedoplatkyDaň vyberaná zrážkou (§ 43)vrátené poistné z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou náhrada straty na zárobku – svedočnéZamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45)metóda vyňatiaMinimálna výška dane (§ 46)príjem nepresiahne 50 % NČ základu dane na daňovníkaZaokrúhľovanie (§ 47) zaokrúhľovanie súmZahraničný platiteľ dane (§ 48)definícia pojmu zahraničného platiteľa daneLehoty na podávanie prehľadu a hlásenia (§ 49)Použitie podielu zaplatenej dane na osobitný účet (§ 50)daňovník FOprijímateľ podieluPrechodné ustanovenia (§ 52f, § 52g, § 52h, § 52j)

AUTOR: Viera Valicová

VELIKOST SOUBORU: 1,77 MB

ISBN: 9788097100506

NÁZEV SOUBORU: Daň z príjmov zo závislej činnosti 2012.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

Príjmy zo závislej činnosti - Titulná stránka - UPVS

2012, čiže v jednej knižke nájdete znenia pre roky 2011 aj 2012, bohatý komentár, 219 príkladov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami autorky ako spolutvorkyne legislatívy a metodiky, úplné znenia usmernení MF SR od r. 2004 týkajúce sa dane z príjmov zo závislej činnosti, navyše najčastejšie otázky spolu s odpoveďami ...

Daň z príjmov, odvody, sociálne dávky - hodnoty platné v ...

Suma zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti: 902,00 € Suma príjmov zo živnosti § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov za rok 2012: 8 250,00 € Suma výdavkov zo živnosti § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov za rok 2012: 3 650,00 €

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Byliny malé čarodějky.pdf

Pôjdem tam, kam pôjdeš ty.pdf

Od gulášového komunizmu k trhovej ekonomike.pdf

Ami, chlapec z hviezd.pdf

Měsíc nad horami.pdf

Zatoč kolesom a uč sa: Slová.pdf

Pobaltské státy - turistický průvodce.pdf

Washi pásky.pdf

Neobyčajný testament.pdf

Smilujse.pdf

Cesty duší (slovenský jazyk).pdf

Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód.pdf

Lexikon skalniček.pdf

Macko Puf: Svet Macka Puf.pdf

Základy správneho práva trestného.pdf

Armáda strojů: Autonomní zbraně a budoucnost války.pdf

Panická porucha.pdf

Čas snov.pdf

Moře pod Oděsou.pdf

Ruština - slovní zásoba A2.pdf