Všeobecné správne konanie

Trávit čas knihou Všeobecné správne konanie! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Všeobecné správne konanie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Všeobecné správne konanie Image
Všeobecné správne konanie – Teória a prax, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEXKniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú rozhodovaciu prax súdov, ale aj na minulé (relevantné) rozhodnutia, ktoré už môžu byť v určitých častiach prekonané, napriek tomu však vykazujú relevanciu, napr. v rámci aplikácie historického alebo doktrinálneho výkladu. V publikácii sa nachádzajú aj právne vety z tzv. Bohuslavovej zbierky, ktorá je v určitých dimenziách nadčasová, a preto bola systematicky zaradená aj do tejto publikácie. Výklad je poskytovaný k jednotlivým paragrafom zákona, v niektorých prípadoch na úrovni odsekov, v iných prípadoch sa výklad systematizoval do jedného celku – za niekoľko paragrafov. Uvedený postup autori uplatnili najmä v spojitosti s tým, aby výklad nimi poskytnutý nebol izolovaný od iných súvislostí, ktoré môžu vyplývať z nadväzujúcich ustanovení zákona.Na strane druhej, rozhodovaciu činnosť súdov autori zaraďovali k niektorým ustanoveniam zákona (paragrafom) aj bez toho, aby k nim bol (v danej časti) poskytnutý osobitný výklad, ktorý sa v takýchto prípadoch nachádza ako systematizujúci napr. až za ďalším paragrafom. Publikácia je doplnená okrem výkladu a výberu právnych viet z rozhodovacej činnosti súdov aj o tzv. kontrolnú časť, v ktorej sa nachádza 50 otázok a odpovedí (v režime „často kladených otázok“) a tiež zoznam tzv. najčastejších pochybení, ktorých sa správne orgány dopúšťajú pri aplikácii jednotlivých ustanovení správneho poriadku. Autori kontrolnú časť knihy zostavovali na základe ich vlastných skúseností (vychádzajúc z ich pedagogickej činnosti na akademickej pôde, ale aj v aplikačnej sfére).

AUTOR: none

VELIKOST SOUBORU: 10,65 MB

ISBN: 9788081550713

NÁZEV SOUBORU: Všeobecné správne konanie.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

Všeobecné správne konanie - Potasch P., Hašanová J ...

Všeobecné správne konanie Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Popis kurzu. Porozumenie obsahu Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a jeho zákonnej aplikácie. Zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní. Prihlásiť sa na kurz ...

Všeobecné správne konanie - Teória a prax - Potásch, Peter ...

Na konanie sú vecne príslušné správne orgány, ktoré určuje osobitný zákon; ak osobitný zákon neustanovuje, ktorý orgán je vecne príslušný, rozhoduje národný výbor. (2) Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, sú na konanie pred národnými výbormi v prvom stupni príslušné okresné národné výbory.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Svetlo medzi nami.pdf

Image a firemní identita.pdf

Praktická homeopatie.pdf

New York Walker in Blizzard.pdf

Námorné a riečne právo.pdf

Kosmická ruleta.pdf

Klinická imunologie v praxi.pdf

Tomáš Císařovský/ He Jinwei - Odstup a jsi blíž.pdf

Josef Koutecký.pdf

Rozpustilá ozvěna.pdf

Pýta sa mačička Micka.pdf

Čtvrtstoletí 25. mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2018 / Quarter of a Century 25th Mikulov art symposium "dílna" 2018.pdf

Sametové omalovánky Hello Kitty.pdf