Aplikovaná statistika

Trávit čas knihou Aplikovaná statistika! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Aplikovaná statistika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Aplikovaná statistika Image
Skripta jsou určena pro předmět Aplikovaná statistika, který je formou stručného základního jednosemestrového kursu přednášen v bakalářském stupni studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v rozsahu 1 hodina přednášky a 2 hodiny cvičení týdně. Obsahem skript je popis, vysvětlení a aplikace výsledků základních často používaných statistických postupů a metod. V úvodní kapitole je popsáno základní zpracování naměřeného souboru dat metodami popisné statistiky. Druhá kapitola se zabývá základy pravděpodobnosti náhodných jevů, třetí, čtvrtá a pátá pak náhodnými veličinami, jejich rozdělením pravděpodobnosti, číselnými charakteristikami a korelací náhodných veličin. V šesté kapitole jsou popsány některé důležité typy rozdělení pravděpodobnosti. Sedmá a osmá kapitola je věnována náhodnému výběru a odhadům parametrů rozdělení s důrazem na intervaly spolehlivosti. V nejobsáhlejší deváté kapitole jsou probrány základy testování statistických hypotéz a poměrně podrobně je popsáno mnoho základních testů hypotéz. Desátá kapitola se zabývá zpracováním kvalitativních dat a kontingenční tabulkou, poslední kapitola pak základními metodami přímkové regrese.

AUTOR: Jiří Pavlík

VELIKOST SOUBORU: 2,82 MB

ISBN: 8070805692

NÁZEV SOUBORU: Aplikovaná statistika.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

VOŠ, SPŠ a SOŠ

Aplikovaná statistika. Aplikovanou statistiku lze rozdělit na tři části: získávání dat, analýzu dat a statistické usuzování. Získávání dat; zahrnuje metody pro sběr dat, jež zodpoví předem danou otázku (hypotézu).

Aplikovaná statistika pro ekonomy - Moravian Library

Nejprve se seznámíte se základními odvětvími matematiky, jako jsou matematická analýza, algebra a geometrie, numerická matematika, pravděpodobnost a matematická statistika nebo finanční matematika. Poté si volbou specializací prohloubíte znalosti v oblastech, které vás zajímají.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Století plaveckých sportů v našich zemích.pdf

Prvé vystúpenie.pdf

New York.pdf

Numismatický sborník 30/1.pdf

Cestoviny.pdf

Cestujeme za zvieratkami.pdf

Tvarosloví a syntax.pdf

Vojna.pdf

K porodu bez obav.pdf

British Military Motorcycles.pdf

Vše o nízkoenergetickém domě.pdf

Na stavbe.pdf

Žlutá mafie.pdf

Po cestách ke špičkovému vínu.pdf

Jak se domluvit s jinými?.pdf

Snídaně a svačiny.pdf

Hravý přírodopis 9.pdf