Zdravý zisk

Trávit čas knihou Zdravý zisk! Na našem webu newdawn.it najdete knihu Zdravý zisk a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Newdawn.it Zdravý zisk Image
INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských štúdií sa rozhodol prispieť argumentmi do diskusie o legitímnosti a užitočnosti zisku v zdravotníctve svojou najnovšou publikáciou Zdravý zisk.So zmenou vlády v roku 2006 došlo zároveň k zmene v smerovaní zdravotnej politiky na Slovensku. V politickej a odbornej diskusii začali prevažovať argumenty spochybňujúce fungovanie trhových mechanizmov a ich legitimitu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Opätovne začína ožívať negatívny postoj voči súkromným investíciám a zisku ako takému. V prvej kapitole sme preto zadefinovali, čo zisk je a ako vzniká. Základnou funkciou zisku v ekonomike je motivácia podnikateľov k inovatívnym a z hľadiska nákladov efektívnym napĺňaním potrieb spotrebiteľov. V argumentácii proti dosahovaniu zisku v zdravotníctve dochádza často k zamieňaniu a nepresnému používaniu ekonomických pojmov, ktoré znemožňujú zmysluplnú diskusiu. Druhá kapitola preto identifikuje základné ekonomické kategórie v zdravotníctve. Zdravie nie je tovarom a nemôže byť preto predmetom obchodovania. No zdravotná starostlivosť už z ekonomického hľadiska službou je a podlieha preto všeobecne platným ekonomickým pravidlám vzácnosti.Pri racionálnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti preto nutne musíme sledovať ekonomické náklady a výnosy.Tretia kapitola popisuje nástroje a deklarované ciele zdravotnej politiky. Zo špecifík na trhu zdravotnej starostlivosti automaticky nevyplýva potreba vysokej regulácie a štátnej produkcie v zdravotníctve. Politické rozhodnutia a regulácie ovplyvňujú smerovanie výskumu a vývoja a prispievajú k významnému rastu nákladov na zdravotné systémy vo svete. Zákaz zisku v niektorých častiach odvetvia vplýva na spôsob riadenia subjektov s potenciálnym negatívnym vplyvom na ich efektivitu. Štátne vlastníctvo tieto negatíva zosilňuje a to najmä vďaka chýbajúcej motivácii politicky dosadzovaného vedenia napĺňať potreby pacientov. Negatíva spojené so štátnym vlastníctvom a vysokou mierou regulácie odvetvia sú prítomné aj v slovenskom zdravotníctve, ktorému je venovaná posledná, štvrtá kapitola. Verejné zdroje použité v neefektívne fungujúcich štátnych subjektoch sa nemusia nutne premeniť na adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre pacienta. Čiastočná deregulácia, transformácia zdravotníckych subjektov a väčší dôraz na trhové sily v minulom volebnom obdobítakmer úplne zastavili zadlžovanie v sektore, v súčasnosti sa však tento trend opäť obracia. Ďalšími problematickými miestami sú relatívne vysoké výdavky na lieky, čo súvisí so zlým nastavením motivácii v systéme, či príliš široký rozsah verejného zdravotného poistenia, ktorý vytvára rozpor medzi disponibilnými zdrojmi a dopytom po zdravotnej starostlivosti. Napriek viacerým špecifikám trhu zdravotnej starostlivosti platia aj tu základné ekonomické pravidlá. Všadeprítomný princíp vzácnosti zdrojov núti aj v zdravotníctve každodenne riešiť otázku, ktoré potreby budú uspokojené skôr, ktoré neskôr, a ktoré nebudú uspokojené vôbec. Politické riešenia týchto problémov so sebou prinášajú arbitrárnosť, korupciu, sledovanie osobných záujmov a straty z neefektivity. Potláčanie trhových síl v zdravotníctve obmedzuje schopnosť zdravotného systému reagovať na neustále sa meniace potreby pacientov. Preto zákaz zisku a obmedzovanie konkurencie za účelom šetrenia verejných zdrojov prináša presný opak – plytvanie. Ak zo systému odstránime zisk, odstránime aj hlavnú motiváciu subjektov čo najefektívnejšie napĺňať želania pacientov, neustále inovovať a zlepšovať svoje služby a v neposlednom rade investovať kapitál potrebný na zvýšenie produktivity v odvetví.Publikácia je určená zdravotníckym odborníkom, politikom ale aj širokej zainteresovanej verejnosti. Zdravý zisk bude distribuovaný vybraným lekárom a tvorcom zdravotnej politiky na Slovensku.

AUTOR: Richard Ďurana

VELIKOST SOUBORU: 3,46 MB

ISBN: 8096976508

NÁZEV SOUBORU: Zdravý zisk.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

Zdravý zisk - Franchising.cz - franšíza a vlastní firma

Kniha: Zdravý zisk (Juraj Karpiš, Radovan Ďurana a Richard Ďurana). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

Zdravý zisk - Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Richard Ďurana ...

Zdravý spánek pro zdravé nervy. Nervové choroby jsou stále rozšířenější, psychiatrické kliniky se plní, ale málokdo. Léčba odpočinkem. Jak použít léčebný jíl. Na celém světě je známá tato prastará léčebná metoda léčby jílem. Léčba zeminami. Přála si zemřít, mohl za to kofein

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Jožinko.pdf

Anjelský hrad v Karpatoch.pdf

Výhrada vo svedomí – Conscientious Objection.pdf

Abeceda se zvířátky.pdf

Posol.pdf

Mezinárodní politika.pdf

MiG - 17 "Sedmnáctka".pdf

Moja stará mama/Môj starý otec.pdf

Trýzeň.pdf

Buddhistický žert.pdf

Orákulum duše zvířat.pdf

Prokletí.pdf

Svätý Leonard.pdf

Čekání na kocoura.pdf

Bla bla bla.pdf

Dievča v ľade.pdf

Doktor snů 3.pdf

Oxford - Školní encyklopedie 5. díl.pdf

Velká knížka - Stavba pro malé vypravěče.pdf