Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií

Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Marie Adámková. Přečtěte si s námi knihu Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií na newdawn.it

Newdawn.it Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií Image
Príručka v českom jazyku a z českej legislatívy.Publikácia komplexne rieši problematiku dodržiavania legislatívy týkajúcej sa nebezpečných chemických látok a prípravkov a prevencie závažných havárií. Pomôže Vám tak pri plnení povinností, ktoré vyplývajú zo zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkach a prípravkoch a nariadení REACH, rovnako ako zo zákona č. 59/2006 Sb., o prevencii závažných havárií. Praktické sú tiež formuláre na vyplnenie a komentáre k platnej legislatíve. Príručka je určená ako pre výrobné podniky, tak aj pre štátnu správu.V cene získate prístup na ZÁKAZNICKÝ PORTÁL 24 - Chemické látky - nakladanie, prevencia havárií!ObsahAKTUÁLNE INFORMÁCIE* Účinnosť novej právnej úpravy, legislatíva EU* Novelizácia, čo sa pripravuje* REACH ZÁKON O CHEMICKÝCH LÁTKACH A PRÍPRAVKOCH* Komentár k novému zákonu č. 356/2003 Sb.* Komentáre k súvisiacim predpisom k tomuto zákonu* Právne predpisy Európskeho spoločenstva (ES), organizácie pre hospodársku spoluprácu (OECD) a medzinárodné zmluvy implementované do zákona č. 356/2003 Sb. KLASIFIKÁCIA A SKÚŠANIE CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV, SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX* Všeobecná charakteristika, základní princípy, všeobecné zásady a postupy, správna laboratórna prax* Uvádzanie na trh* Nové pojmy zavedené zákonom* Zisťovanie vlastností látok a prípravkov ZÁKLADY TOXIKOLÓGIE A PRVÁ POMOC* Všeobecné zásady prvej pomoci* Prvá pomoc pri expozícii chemickými látkami* Základy toxikológie REGISTRÁCIA CHEMICKÝCH LÁTOK* Povinnosť registrácie chemických látok* Výnimky z povinnosti registrácie* Žiadosť o registráciu látky* Postup pri registrácii chemickej látky* Dôvernosť údajov, obsah informácii poskytovaných pri registrácii, prehľad skúšok... BALENIE A OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV, BEZPEČNOSTNÝ LIST* Základné požiadavky na balenie nebezpečných látok a prípravkov* Požiadavky na označovanie nebezpečných látok a prípravkov* Bezpečnostný list HODNOTENIE RIZIKA NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV* Hodnotenie rizika registrovaných látok a látok uvedených v zozname prioritných látok UVÁDZANIE NA TRH, VÝVOZ A DOVOZ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV* Všeobecné podmienky uvádzanie nebezpečných látok a prípravkov na trh* Dovoz a vývoz* Nové pravidlá VEDENIE EVIDENCIE A OZNAMOVANIE O NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTKACH* Manuál a metodika k programu HEDSET* Zásady vedenia evidencie* Oznamovanie podľa množstva za kalendárny rok* Národný zoznam prioritných látok ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ A SÚVISIACE PREDPISY* Komentár k zákonu č. 59/2006 Sb.* Komentár k súvisiacim predpisom tohto zákona VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVENCIE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM, BEZPEČNOSTNÝ LIST* Podmienky prevencie závažných havárií, zaradenie do skupín SÚVISIACE PREDPISY – ZÁKONY A SÚVISIACE PREDPISY* Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požiadavkách na výrobky a súvisiace predpisy a komentáre* Zákon o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a súvisiace predpisy a komentáre* Zákon o ochrane verejného zdravia* Zákon o integrovanej prevencii a znečistení, IPPC UPLATŇOVANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY V PRAXI* Nová legislatíva v praxi* Príklady z praxe* Systém environmentálneho manažmentu EMAS* Nebezpečné prejavy chemických látok pri závažnej havárii OTÁZKY A ODPOVEDE* Odpovede na otázky k zákonu č. 356/2003 Sb., zákonu č. 59/2006 Sb., zákonu č. 22/1997 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 123/1998 Sb.* Odpovede na otázky týkajúce sa REACH

AUTOR: Marie Adámková

VELIKOST SOUBORU: 2,42 MB

ISBN: 0

NÁZEV SOUBORU: Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií.pdf

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných ...

Oblasť závažných priemyselných havárií upravuje zákon č. 128/2015 Z. z. zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ZPH") a vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení …

Metodický Postup

Kniha: Nebezpečné chemické látky a prípravky vrátane prevencie závažných havárií (Marie Adámková a kolektív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

Má věž z knih.pdf

Zoufalé manželky.pdf

Nemohu říct, že jsem šťastný, ale nyní cítím pokoj.pdf

Anděle zvířat.pdf

Inkontinencia moču u žien.pdf

Vzácne rady na zdravý život.pdf

Encyklopedie záhradních rostlin.pdf

Ján Hrušovský (Výber II).pdf

Smaragdová bouře.pdf

Jóga nejen pro holky.pdf

Ruce pro Pražské Jezulátko.pdf

Ladislav Hudec.pdf

Ľudové rozprávky o zvieratkách.pdf

Finanční matematika.pdf

Jedného pekného dňa.pdf

Brána času: Pod pirátskou vlajkou.pdf

Ruce v hlíně.pdf

Nové byty, domy a pozemky 1/2006.pdf

Juliette Society.pdf

Alica v krajine zázrakov.pdf